بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

در كشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداري خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت هاي جاني و مالي روبرو شويم.
شركت سهامي بيمه آسيا به منظور ارايه خدمات مناسب بيمه اي در بخش اتومبيل، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي كند.

بیمه بدنه

در بيمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي شامل: تصادفات، سرقت كلي، آتش سوزي، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار گرفته و خسارت هاي جزيي و كلي وارد شده ناشي از خطرات اصلي به اتومبيل بيمه شده، اعم از دستمزد، تعميرات و ارزش لوازم درصورتيكه وسيله نقليه به ارزش معاملاتي بازار بيمه شده باشد به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود. علاوه بر پوشش هاي فوق، مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت بعضي از شرايط و مقررات، انواع خودرو را در مقابل خسارت هاي زير بيمه نمود:

1_ پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه:

قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد.
* بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارايه نمايد.
* تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به 5% ارزش وسيله نقليه و حداكثر تا 50 ميليون ريال در طول سال بيمه اي مي باشد.
* تعهد بيمه گر براي راديو پخش غير كشويي برابر فاكتور ارايه شده از سوي بيمه گذار و حداكثر تا 2% ارزش وسيله نقليه مي باشد.(راديو پخش كشويي غير فابريك تحت پوشش بيمه نامه نبوده و تعهد بيمه گر براي راديو پخش كشويي فابريك حداكثر 500 هزار ريال مي باشد)
* تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد.
* پرداخت خسارت مربوط به سرقت راديو پخش پنل دار منوط به ارايه قسمت متحرك ضبط (پنل و كنترل) مي باشد.
* فرانشيز اين پوشش 20% مبلغ خسارت مي باشد.

2_ پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودروهاي سواري:

درصورتيكه عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه (به استثناء سرقت) باشد، با پرداخت حق بيمه اضافي، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود.
* حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودروهاي سواري تحت اين پوشش اضافي، روزانه معادل 50 هزار ريال خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال بيمه اي پس از كسر 2 روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد.
* حق بيمه اين پوشش براي بيمه نامه هاي با مدت كمتر از يكسال معادل حق بيمه ساليانه در نظر گرفته مي شود.
* پوشش مجدد در طي دوره در صورت استفاده تا سقف تعهد بيمه گر امكان پذير نمي باشد.

3_ پوشش هزينه توقف جهت خودروهاي باركش و اتوكار:

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيانهاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زمانيكه از محل يكي از خسارت هاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده و غير قابل استفاده باشد، مطابق شرايط زير ارايه ميگردد

 

كسر فرانشيز حداكثر مدت توقف روزانه (ريال) ظرفيت بارپذيري
2 روز 30 روز 100 هزار باركش حداكثر 2 تن
3 روز 45 روز 120 هزار باركش حداكثر 5 تن
3 روز 45 روز 250 هزار بارکش از 5 تا 10 تن
3 روز 45 روز 250 هزار باركش كاميون و تريلر بيش از 10 تن
3 روز 45 روز 120 هزار اتوكار حداكثر 26 نفر
3 روز 45 روز 250 هزار اتوكار بيش از 26 نفر

* حق بيمه اين پوشش اضافي براي بيمه نامه هاي با مدت كمتر از يكسال معادل حق بيمه ساليانه درنظر گرفته مي شود و در صورت استفاده تا سقف تعهد بيمه گر در طي دوره، امكان ارايه پوشش اضافي مجدد هزينه توقف وجود ندارد.

4_ پوشش نوسانات قيمت:

جهت انواع وسايل نقليه به استثناي موتور سيكلت، با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارايه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف 20% مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد، مشروط بر آنكه مورد بيمه در زمان صدور بيمه نامه به قيمت واقعي و ارزش روز بيمه گردد. در غير اين صورت در زمان رسيدگي به خسارت، مبلغ خسارت به نسبت سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي روز بازار در زمان صدور بيمه نامه مشمول قاعده نسبي سرمايه (ماده 10 قانون بيمه) مي گردد.

5_ پوشش بلاياي طبيعي:

از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله و طوفان و تگرگ را تحت پوشش قرار داد.

6_ پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميايي:

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي براي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارت هاي ناشي از اسيد و مواد شيميايي امكان پذير مي باشد.

7_ پوشش حذف استهلاك :

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.

* اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيك ها نمي باشد.
* امكان ارايه اين پوشش در زمان صدور بيمه نامه و يا درصورت نداشتن خسارت در دوره اعتبار بيمه نامه با توجه به شرايط فوق و بازديد اوليه مجدد وجود دارد.

8_ حذف فرانشيز:

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.

* اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي به جز سرقت كلي، سرقت جزيي و خسارت كلي مي باشد.
* اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوششهاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد.
* امكان ارايه اين پوشش در زمان صدور بيمه نامه و يا درصورت نداشتن خسارت در دوره اعتبار بيمه نامه با توجه به شرايط فوق و بازديد اوليه مجدد وجود دارد.

9_ پوشش شكست شيشه به تنهايي:

در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه بيمه شده به استثناي موتور سيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهايي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد.

10_ پوشش ترانزيت:

از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران، در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد. اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد.

11_ پوشش بيمه حوادث شخصي:

با بيمه حوادث شخصي منضم به بيمه نامه بدنه، بيمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسيله نقليه و نيز راننده در زمان وقوع حادثه از طريق وسيله نقليه بيمه شده، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد.

شرايط اعطاي تخفيف عدم خسارت:

درصورت عدم دريافت خسارت از محل بيمه نامه بدنه در طي دوره اعتبار و عدم تغيير نام بيمه گذار در زمان تمديد بيمه نامه، حق بيمه بيمه نامه بدنه طبق جدول ذيل مشمول تخفيف عدم خسارت مي گردد:

 

تخفیف عدم خسارت سال بیمه ای
25% سال دوم
35% سال سوم
45% سال چهارم
60% سال پنجم و بیشتر

در صورت وقوع خسارتي كه داراي مقصر حادثه باشد و امكان بازيافت خسارت نيز وجود داشته باشد در زمان تمديد بيمه نامه در صورت عدم تغيير نام بيمه گذار، بيمه نامه بدنه مشمول تخفيف عدم خسارت مي شود.
در صورت پرداخت حق بيمه بيمه نامه بدنه به صورت نقد، علاوه بر تخفيفات متعلقه، حق بيمه مشمول 10% تخفيف نقدي نيز مي گردد.

فرانشيز :

بخشي از خسارت كه به عهده بيمه گذار است): اين ميزان در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين شده است. فرانشيز خسارت جزيي ناشي از حوادث و آتش سوزي به استثناي موتور سيكلت ها، در خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل 500 هزار ريال، خسارت دوم معادل 2 برابر فرانشيز خسارت اول و خسارت سوم معادل 3 برابر فرانشيز خسارت اول مي باشد.
براي رانندگاني كه سابقه رانندگي آنها كمتر از 3 سال و يا سن آنان كمتر از 25 سال باشد، علاوه بر فرانشيزهاي فوق الذكر، مازاد بر آن 10% فرانشيز نيز منظور خواهد گرديد.
فرانشيز خسارت شكست شيشه به تنهايي معادل 20% مبلغ خسارت مي باشد.
فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزيي و كلي 20% مبلغ خسارت مي باشد.
فرانشيز خسارت كلي ناشي از حوادث و آتشسوزي به جز سرقت، 10% مبلغ خسارت مي باشد.
فرانشيز خسارت ناشي از تصادفات رانندگي در صورتيكه راننده موضوع بيمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده اي وجود داشته و امكان تعقيب مقصر نيز فراهم گردد، 50% فرانشيز خسارت اول خواهد بود.

بيمه حوادث راننده :

بيمه حوادث راننده كه از طريق بيمه نامه شخص ثالث ارايه مي گردد، يكي از پوشش هاي بيمه اي است كه براي راننده مسبب حادثه ي وسايل نقليه آرامش خاطر را به ارمغان مي آورد. در اين بيمه نامه، بيمه گر متعهد مي شود، غرامت فوت و نقص عضو مربوط به راننده مقصر كه ناشي از وقوع حوادث رانندگي دچار آسيب گرديده است را در چهارچوب قوانين جاري، حداكثر تا سرمايه مندرج در بيمه نامه و در چهارچوب آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه تحت پوشش قرار دهد.

بيمه شخص ثالث :

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني

بر اساس قانون ، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند ، مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث بيمه نمايند. خسارت هاي مالي و صدمات بدني شامل فوت، جرح و نقص عضو ناشي از خوادث رانندگي در چهارچوب قوانين بيمه و شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد.

 

تخفيف عدم خسارت سال بيمه اي
5% صفر كيلومتر
5% سال اول
10% سال دوم
15% سال سوم
20% سال چهارم
25% سال پنجم
30% سال ششم
35% سال هفتم
40% سال هشتم
45% سال نهم
50% سال دهم
55% سال یازدهم
60% سال دوازدهم
65% سال سیزدهم
70% سال چهاردهم و بیشتر

خلاصه تغييرات قانون جديد بيمه شخص ثالث مورخ 1395
جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث :

⬅ قانون جديد بيمه شخص ثالث كه در ۶۶ ماده تنظيم شده ، از ۲۹ خرداد ماه براي همه شركت هاي بيمه لازم الاجرا شده است.
⬅ تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است.
⬅ افراد مي توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كنند يا حتي آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل كنند.

⬅ منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي هاي اين قانون است و دغدغه بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي شود.
در شيوه جديد در صورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به صورت خودكار افزايش مي يابد و خسارات به زيان ديدگان بر مبناي ديه سال جديد پرداخت مي شود به نحوي كه نيازي به دريافت الحاقيه نيست.

⬅ از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به صورت يكسان محاسبه نمي شود بلكه عواملي چون سابقه رانندگي پر خطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب آن بوده ، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است.
در قانون پيش بيني شده است كه نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پلاك خودرو دارنده آن در اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.

⬅ در تصادفات زير ۶۳ ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس خسارت ها به زيان ديدگان پرداخت مي شود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است.

⬅ راننده نيز همانند سرنشين خودرو از بيمه خسارت دريافت مي كند و از اين رو بيمه حادثه براي رانندگان وسائط نقليه نيز پيش بيني شده است.
⬅ در قانون جديد مسبب حادثه نيز مي تواند براي تعيين درصد جرح به پزشكي قانوني مراجعه كند.
⬅ شركت هاي بيمه از اخذ رضايت از زيان ديدگان و پرداخت خسارت كمتر به آنان ممنوع شده اند.

⬅ از ديگر مزاياي اين قانون مشاركت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان است، به اين ترتيب كه اگر فردي به خاطر تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي مسبب حادثه اي بود كه خسارت آن توسط شركت بيمه پرداخت شد، بخشي از خسارت را بايد بپردازد.
در اين شيوه بيمه گر خسارت هاي وارده به زيان ديدگان را پرداخت مي كند، اما مي تواند به تناسب درصدي از خسارات را از مسبب حادثه اخذ كند.

⬅ برابري ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي در قانون قبل نيز وجود داشت و اعمال مي شد كه در قانون جديد نيز به قوت خود باقي است.

⬅ اگر مدارك پرونده كامل و ميزان خسارت بدني به موجب حكم دادگاه قطعي شده باشد، بيمه گر در صورت تاخير در پرداخت خسارت به ازاي هر روز نيم در هزار بابت تاخير جريمه پرداخت خواهد كرد.

⬅ پيش از اين بيمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زيان ديده خارج از وسيله نقليه بودند اما اكنون تعهد بيمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بيمه نامه است.

⬅ اگر خسارت وارده ناشي از نقص راه يا نبودن علايم رانندگي و يا نقص وسيله نقليه باشد، شركت بيمه مي تواند پس از پرداخت خسارت به زيان ديده، نسبت به بازيافت خسارت به نسبت درجه تقصير كه در همه آن در حكم دادگاه مشخص مي شود، به مسببان ذي ربط مراجعه كند.

برای دانلود متن کامل قانون بیمه شخص ثالث کلیک کنید .