بیمه حمل ونقل کالا

بيمه حمل و نقل كالا يا همان بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است . در اين نوع بيمه ، خسارت هاي وارده به كالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل ، جبران مي شود . با توجه به اين كه افراد ذينفع در معاملات بين المللي ( خريدار ، فروشنده ، بانك و شركت هاي حمل و نقل ) مليت هاي مختلفي دارند و در هر كشور ، قوانين و مقررات خاصي حاكم است ، براي هماهنگي بيشتر در اكثر كشورهاي دنيا از شرايط يكساني براي ارايه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شود . در حال حاضر در بازار بيمه لندن ، شرايط يكسان A ، B ، C مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ذيل به طور خلاصه توضيحاتي درباره خطرهاي تحت پوشش و استثنائات شرايط ياد شده كه در حال حاضر در كشور ما نيز رايج است ، ارايه مي شود .

شرایط C

خطرهای بیمه شده :

آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن و زمين گير شدن ، غرق يا واژگوني كشتي يا شناور ، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني ، تخليه كالا در بندر اضطراري ، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به جز آب ، تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كشتي در اثر فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي ، به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي ، سهم الشراكه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي نجات ( SALVAGE ) و تحقق شرط مسئوليت متقابل در تصادف.

شرایط B

خطرهای بیمه شده :

كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير ، در شرايط B تحت پوشش قرار مي گيرند : زلزله ، آتش فشان ، صاعقه ، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي ، ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، وسيله حمل ، كانتينر يا انبار كالا ، تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور . همچنين خطرهاي اضافي دزدي ، دله دزدي ، پارگي ، قلابزدگي ، آبديدگي ، روغن زدگي ، شكست ، ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر بر حسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز تحت پوشش بيمه مي باشد .

شرايط A

خطرهاي بيمه شده :

در اين نوع بيمه كليه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور ، تحت پوشش قرار مي گيرند .

موارد استثناء در شرايط B و C :

_ تلف ، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار .
_ نشست و ريزش عادي ، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .
_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ( بسته بندي مندرج شامل بارچيني در كانتينر و " ليفت وان " نيز مي شود ، به شرط اين كه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد ) .
_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .
_ تلف ، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تاخير باشد ، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد .(به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني)
_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان ، مديران و اجاره كنندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آن ها .
_ آسيب و تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس .
_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست ، تركيب هسته اي و يا واكنش مشابه ديگري كه با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد .

اين بيمه به هيچ وجه زيان ، آسيب يا هزينه ناشي از موارد ذيل را پوشش نمي دهد :

_ آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي .
_ نامناسب بودن كشتي ، كرجي ، وسيله حمل ، كانتينر يا " ليفت وان " جهت حمل سالم مورد بيمه ، مشروط بر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند .
_ بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد ، مگر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين موضوعي اطلاع داشته باشند .
_ از بين رفتن كالا به علت جنگ ، جنگ داخلي ، انقلاب ، شورش ، قيام و يا زد و خوردهاي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .
_ توقيف ، ضبط ، مصادره ، تصرف ، يا اثرات ناشي از اين امور ( به استثناء دزدي دريايي ) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آن ها و خسارت هاي ناشي از مين ، اژدر و بمب هاي متروكه يا ساير سلاح هاي جنگي به جاي مانده و متروكه .
_ آسيب يا هزينه هاي ناشي از عمل اعتصاب كنندگان ، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري هاي كارگري ، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند .
_ اعتصاب ، تعطيلي محل كار ، درگيري هاي كارگري ، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي ، عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي .

موارد استثناء در شرايط A :

كليه موارد ذكر شده در شرايط B و C به جز آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس ، موارد استثناء شرايط A را تشكيل مي دهند .

بيمه حمل داخلي :

در اين نوع بيمه نامه ، مورد بيمه در مقابل خطرهاي ناشي از آتش سوزي روي وسيله نقليه ، تصادف و واژگوني وسيله نقليه و . . . حسب مورد ، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .

بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي:

متن سربرگ خود را وارد کنید.شركت ها و موسسات حمل و نقل داخلي بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه ، موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آن ها واگذار مي گردد ، صحيح و سالم به مقصد برسانند . با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پيشرفت روز افزون صنعت و تكنولوژي در عصر حاضر و افزايش ارزش كالا ، مسئوليت شركت هاي حمل و نقل نيز افزايش يافته است . جبران آثار وقوع خطرهاي متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف ، واژگوني ، آتش سوزي و . . . جزء مسئوليت موسسات حمل و نقل مي باشد . در صورت وقوع هر يك از خطرهاي مذكور ، مسئوليت سنگيني ايجاد خواهد شد كه جبران آن براي شركت هاي حمل و نقل به آساني امكان پذير نخواهد بود . با بيمه مسئوليت ، شركت ها و موسسات حمل و نقل مي توانند ، ضمن اعمال دقت و مراقبت هاي لازم ، با خاطري آسوده مبادرت به حمل و نقل كالا نموده و مسئوليت ناشي از خسارت هاي وارده به محصولات مورد حمل ( كه در اثر خطرهاي بيمه شده ، حادث شده باشد ) را بيمه آسيا به عهده خواهد گرفت . بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي به صورت قرارداد ساليانه تنظيم مي شود و نرخ حق بيمه آن نيز نازل است .

قابل توجه بيمه گذاران محترم :

حق بيمه هاي باربري و مسئوليت شركت هاي حمل و نقل با توجه به نوع پوشش بيمه اي مورد نياز و نيز نوع كالا و بسته بندي ، نوع وسيله و مسير حمل در بيمه نامه هاي باربري وارداتي ، صادراتي و حمل داخلي متفاوت است ، لذا به بيمه گذاران محترم توصيه مي شود ، قبل از هر اقدامي ، جهت انتخاب پوشش بيمه اي مناسب ( با توجه به خطرهايي كه كالا را در مسير حمل تهديد مي كند ) با كارشناسان مربوطه مشورت نمايند . ضمنا به منظور جلوگيري از بروز هر گونه مشكل احتمالي به هنگام وقوع خسارت ، بلافاصله پس از دريافت بيمه نامه و يا قبل از امضاي قرارداد ، مندرجات آن را از نظر مشخصات و شرايط به دقت مطالعه و در صورت وجود هر گونه مغايرت با موارد درخواست و يا ابهام ، توصيه مي شود بيمه گذاران گرامي مراتب را به واحد صادر كننده اعلام نمايند . همچنين به منظور برآورد دقيق خسارت هاي وارده ، اولا ، به محض اطلاع از وقوع خطر بيمه شده ، توصيه مي شود بيمه گذاران محترم ضمن اعلام مراتب به اداره خسارت باربري ، جهت بازديد كالا و انجام امر كارشناسي ، در داخل كشور به نزديك ترين شعبه بيمه آسيا مراجعه نمايند و چنانچه حادثه در خارج از كشور واقع شده باشد ، اقدامات لازم را جهت بازديد محموله توسط نمايندگي موسسه لويدز و يا يكي از كارشناسان معتبر بين المللي به عمل آورند و گزارش مربوطه را همراه با ساير مدارك به بيمه آسيا ارسال نمايند . ثانيا ، به محض ورود محموله آسيب ديده به گمرك مقصد ، ضمن اخذ صورت مجلس گمركي مراتب را جهت بازديد به اداره خسارت باربري اعلام نموده و به منظور جلوگيري از تاخير در رسيدگي پرونده ، رونوشت مدارك حمل و خريد كالا را به همراه مدارك ثبت خسارت ( از جمله صورت مجلس گمركي ، كروكي پليس راه ، گزارش كارشناسي و . . . ) به واحد رسيدگي كننده خسارت ارايه نمايند . ثالثا ، در صورت مشاهده كسر تخليه به هنگام تحويل ، گواهي كسر تخليه صادره توسط متصدي حمل را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ورود به مرز ( در صورت حمل زميني ) و ظرف مدت 7 ماه از تاريخ تخليه كالا از كشتي ( در صورت حمل دريايي ) تهيه و به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به واحد رسيدگي كننده خسارت ارايه كنند .