بیمه درمان گروهی

در كنار بهره مندي از روزهاي شاد و خوش زندگي، پيش بيني راهكارهاي رفع مشكلات روزهاي تلخ و ناخوشايند، لازمه يك زندگي شايسته است.
هيچ كس قادر به پيش بيني وضعيت سلامت خود و يا نزديكان خود در آينده نيست ،اما مي توان براي تامين هزينه ها و جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي كه هزينه هاي سرسام آور درمان بيماري، مسبب آن مي باشد، با راهكارهاي مناسب مثل بيمه درمان اين تشويش را رفع نمود. بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و در حال حاضر بصورت گروهي و تكميلي (مازاد بر پوشش سازمان هاي بيمه گر پايه نظير سازمان تامين اجتماعي ،خدمات درماني و بيمه هاي مشابه) عرضه مي شود.
در اين بيمه نامه، پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي و ساير پوشش هاي اضافي درماني طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود.بيمه شدگان شامل كاركنان شاغل در سازمان ها، شركت ها و افراد تحت تكلف آنان شامل همسر ،فرزندان و والدين مي باشند كه معرفي بيمه گذار تحت پوشش قرار گرفته و مي توانند از بيمه نامه استفاده نمايند.

موارد تحت پوشش دراين بيمه نامه عبارت است از :

تامين هزينه اعمال جراحي و بستري در بيمارستان و مراكز جراحي محدود در اثر حادثه يا بيماري، آنژيوگرافي قلب، انواع سنگ شكن، ديسك ستون فقرات، هزينه هاي شيمي درماني، راديوتراپي و گامانايف.
- تامين هزينه اعمال جراحي قلب، مغز و اعصاب (به استثناء ديسك ستون فقرات)، پيوندها (فقط شامل ريه، كبد، كليه و مغز استخوان)
- تامين هزينه هاي زايمان طبيعي و سزارين.
- تامين هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر، به شرط بستري در بيمارستان.
- تامين هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم براي اصلاح موارد نزديك بيني دوربيني وآستيگماتيسم.
- تامين هزينه هاي پاراكلينيكي شامل انواع اسكن، سونوگرافي، ام آراي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي، ماموگرافي، دانسيتومتري، تست ورزش، نواراعم از عضله، عصب، مغز، قلب، مثانه، آنژيوگرافي چشم، شنواي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، انواع گرافي، فيزيوتراپي.
- تامين هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي مانند شكستگي ها، گچ گيري، ختنه، بخيه كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، تخليه كيست، ليزر درماني و بيوسپي.
- ارايه پوشش هاي اضافي ديگر (نظير پوشش هزينه هاي دندانپزشكي، عينك، سمعك ويزيت و دارو) وفق شرايط درصورت موافقت بيمه گر. 

نحوه ارايه خدمات به بيمه شدگان :

بيمه شدگان در انتخاب هر يك از بيمارستان ها و مراكز درماني در سراسر كشور آزاد هستند. ليكن بيمه آسيا به منظور ارايه خدمات شايسته و كاهش هزينه هاي درماني بيمه شدگان، با بيش از 1000 مركز درماني، اعم از بيمارستاني، تشخيصي درماني پاراكلينيكي، جراحي محدود و... معتبر در سراسر كشور قرارداد همكاري منعقد نموده است. لازم به ذكر است هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم و با تاييد بيمه گر، به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، بر اساس ضوابط بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.
بيمه شدگان به دو روش مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند :
1) استفاده از خدمات مراكز درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه آسيا :
بيمه شده ضمن مراجعه به هريك از شعب شركت بيمه آسيا در تهران و شهرستان ها و يا واحدهاي صدور منتخب، با ارايه مدارك مربوطه نسبت به دريافت معرفي‌نامه و ارايه آن مركز درماني مورد نظر اقدام مي نمايد
2) استفاده از خدمات مراكز درماني و بيمارستاني هاي غير طرف قرارداد بيمه آسيا:
در اين صورت بيمه شده پس از پرداخت هزينه ها و تسويه حساب با مركز درماني مورد نظر و تحويل اصل مدارك به بيمه گر اول، رونوشت برابر با اصل مدارك را به همراه چك دريافت شده از بيمه گر اول به بيمه آسيا تحويل مي نمايد. بيمه آسيا مابه التفاوت هزينه ها را بر اساس تعرفه مراكز درماني هم درجه‌ي طرف قرارداد و نيز با در نظر گرفتن تعهدات بيمه نامه به بيمه شده پرداخت مي نمايد.

درمان کارت بیمه آسیا :

در مواقع اورژانس يا روزهاي تعطيل و ساعات غير اداري، بيمه شدگان مي توانند با در دست داشتن درمان كارت بيمه آسيا، به مراكز درماني طرف قرارداد مراجعه نموده و از خدمات اين مركز مطابق با شرايط قرارداد استفاده و در اولين ساعات وقت اداري روز بعد جهت دريافت معرفي‌نامه به شعب بيمه آسيا مراجعه نمايند.